Search

ስቃይ ናይዚ ዘመን እዚ ድማ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስቃይ ኣይመዓራረዮን እዩ

Updated: Jun 25, 2021

ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጲያ ኩነታት ካብ ገለ ኣመንቲን መራሕትን ኢትዮጳውያንን ኤርትራውያንን ዘገርም ዘረባ ንሰምዕ ኣለና። ገለ ሰባት በቲ ዝኾነ ኩናትን ዕንወትን ሞት ብዙሓትን ከም ዝተሓጎሱን ነቲ ዝኾነ ሕማቅ ዘሕዝን ፍጻሜታት «enjoy» ከም ዝገበርዎ ኣንቢብና ኣለና። የሱስ እንታይ ምበለ ይኸውን? ሓደ እዋን ገለ ሰባት ናብ የሱስ መጺኦም ብዛዕባ ሓደ ሕማቅ ፍጻመ ነጊሮሞ። ጲላጦስ ንገለ ሰባት ኣብ ቤት-መቅደስ መስዋእቲ እንዳ ኣቅረቡ ከለው ወተሃደራት ሰዲዱ ኣቅቲልዎም፣ ደሞም ድማ ምስ ደም እቶም ዝስውእዎም ዝነበሩ እንሳሳት ክሳዕ ዝሕወስ ኮይኑ ኢሎም ኣዝዩ ዘሕዝን ወረ ኣምጺሞምሉ (ሉቃ. 13)። ናይ የሱስ መልሲ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ናይዚ ዘመን ኣመንቲ እቲ ቀዳማይ መልስና እንታይ ምኾነ። ርግጸኛ እየ ገሌና «ናይ ጲላጦስ መንፈስ ይገምጠል» ብምባል ብዓውታ ምገናሕና ኔርና። ገሌና ድማ «ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ጲላጦስ» ምጸሓፍና። ገለ ኸኣ እቲ ጌጋ ናይ መን ምዃኑ መን እዩ ተሓታቲ ክንፈልጥ ኣብ ፈቀዶ ናይ ዜና ቦታታት ምወዓልና። እዚ ኩሉ ምግባር ጌጋ ከይከወን ይኽእል እዩ። ግና እስኪ ንሕሰብ ሓደ ገዛ ብሓዊ እንዳ ተቃጸለስ ኣብ ክንዲ ኣብ ሂወት ምድሓን ዝጓየ «እዚ ሓዊ መን እዩ ጀሚርዎ» ኢሉ ዝሓትት ሰብሲ እንታይ ምበልናዮ ኔርና። ለባም መላሲ እንተ ረኺቡ «ነዚ ሕቶ ግዚኡ ኣለዎ፣ ሕጂ ግና ሂወት ኣድሕን» ምበሎ ይኸወን። እቲ ቀዳምነታት ናይ ሂወት ኣድሓን ልዕሊ ዝኾነ ዝፈልጥ የሱስ ግና ከምዚ ኢሉ እዩ መሊሱ፡


«ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ፡ ካብ ኵሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩዶ ይመስለኩም አሎ፧ ኣይፋሎም፡ እንተ ዘይተነሳሕኩምሲ፡ ኵላትኩም ድማ


ከምኡ ኽትጠፍኡ ኢኹም፡ እብለኩም አሎኹ። ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግምቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም ዓሰርተ ሾሞንተኸ ኻብቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዅሎም ሰብ ዚበዝሕ ሓ


ጥኣት ዝነበሮምዶ ይመስለኩም፧ ኣይፋሎም፡ እንተ ዘይተነሳሕኩምሲ፡ ኵላትኩም ከምኡ ኽትጠፍኡ ኢኹም፡ እብለኩም አሎኹ»። (ጥ 2-5)


መልሲ ናይ የሱስ ክልተ ዓይነት ምንጪ ሕማቅ ወይ መከራ ከም ዘሎ ይነገረና። እቲ ሓደ ካብ ክፉኣት ስባት ከም በዓል ጲላጦስ ዝምንጩ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብባህርያዊ ሓ


ደጋ ዘጋጥም እዩ፣ ልክዕ ከምቶም መንደቅ ወዲቅዎም ዝሞቱ ስባት። ካብዚ የሱስ ዝሃቦ መልሲ ክልተ ዓበይቲ ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል። ቀዳማይ ነቶም ሕማቅ ዝበጽሖም ኣዝዮም ሓጥያተኛታት ጌርካ ምሕሳብን ንነብስኻ ካብኦም ትሓይሽ ጌርካ ምውሳድን ጌጋ እዩ። የሱስ ንስኹምውን ካብኦም ኣይትሕሹን ኢኹም፣ እንተ ዘይተነሳሕኩም ከምኦም ክትጠፍኡ ኢኹም እዩ ኢልዎም። ከመይ ትሕት ዘብልን ነብስኻ ዘመርምርን መልሲ እዩ። እሞ እዞም ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ሰፊርና ናባና ዘይበጽሕ መሲሉና ብዛዕባ ኩናት ድላይና ንብል ዘለና ነዚ ናይ የሱስ መልሲ ሎሚ ምስማዕ የድልየና ኣሎ። እቲ ካልኣይ ዓቢ ትምህርቲ ድማ ኣብታ «እንተ ዘይተነሳሕኩም» ትብል 2 ግዜ ዝደገማ ቃል ኢና ንረኽባ። ኣብዛ ብሓጥያት ዝወደቀት ዓለም እንተ ብኽፉኣት ሰባት እንተ ብተፈጥሮ ብዙሕ ሽግርን መከራን ኣሎ። ብዙሓት መንእሰያት ክፉኣት ሰባት ኣብ ዝጀመርዎ ኩናት ዝሞቱ ኣለው፣ ገለ ድማ ብሕማም ወይ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ዝሞቱ ኣለው። ንየሱስ ግና ሓንቲ እያ ተገድሶ፡ እቲ ሰብ ተነሲሑ ዶ ኔሩ። ንዓና እቲ ሰብ ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ የጉህየና ይኸውን፣ ንየሱስ ግን እቲ ሰብ ምስ ሞተ ናበይ ይኸይድ እዩ ዘገድሶ። ንሕና ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሕማቅ ክንዛረብን መን እዩ ጌጋ ጌሩ ኢልና ተሓታቲ ክንረክብን ኣብ ጽዕቅ ስራሕ ንኣቱ ንኸውን። የሱስ ግና ሓንቲ ዕዮ ኔራቶ፡ ንሰባት ንሞት ክገጥምዎ ድሉዋት ምግባር።


ኣብዛ ዝወደቀት ዓለም ሽግርን መከራን ውግእን ዓመጻን ዘይተርፍን ከተወግዶ ዘይከኣልን እዩ። ስለዚ ኢና እታ ሓዳሽ ናይ ሰማይ ሃገርና ሰላማን ጽድቅን ዕረፍትን ሒዛ ክትመጸና ንናፍቅ። እቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላኽ እቲ ብስልጣኑ ዘመደቦ ምምጻእ ናይዛ ሰማያዊት ሃገር ክሳዕ ዝኣክል ግና እታ ማሕበር ሓደ ዓቢ ዕዮ ኣለዋ። እቲ ዕዮ ነዚ ናይ ምድሪ ሽግርን መከራን ወይ ኩናት ደው ምባል ኣይ


ኮነን። ወይ ብዛዕባ ኹሉ ሽግርን መከራን ትንታነ ምሃብ ኣይኮነን። ዕዮ ናይታ ማሕበር ኣምላኽ፣ ወንጌል ብምስባኽ ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ሞት ዘይተርፎ ሰብ ነታ ሓዳሽ ሰማያዊት ሃገር ድሉው ምግባር እዩ። እንተ ዘይተዳልዩ ናብ ገሀንም ዝበሃል ስፍራ ናይ ዘልኣለም ስቃይ ክኸይድ ስለ ዝኾነ። ስቃይ ናይዚ ዘመን እዚ ድማ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስቃይ ኣይመዓራረዮን እዩ እሞ ብዛዕባ መራሕቲ ምዝራብን ምርጋምን ገዲፍና ከምቲ ሰይጣን ብጉያ ስርሑ ዘገብር ዘሎ ከምኡ ድማ ንሕና ነቲ ኣምላኽ ዘሀበና ናይ ወንጌል ዕዮ ንምስራሕ ንጓየ።
#helpingothers #keepingthefaith #religiouscommunity

5 views0 comments

Recent Posts

See All