Search

ተስፋ - እታ ምስጢር ዓወት

ሂወት ከባድ እያ፣ ሂወት ጨካን እያ። ኣብ ዘይተጸባኻዮ ግዜ ክትሃርመካ እያ፣ ክትሃርመካያ ጥራይ ዘይኮነስ ቃንዛኻ ወዲእካ ክሳብ ትትስእ ተጸብያ መሊሳ ክትደግመካ እያ። ኩሉ ሕልምኻን ሰናይ ምንዮትካን ክሳዕ ትርስዕ ከተሳቅየካ እያ። ስለዚ እምበኣር ዘክር፣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኻ ድማ ኣስተውዕል፡ ንነብኽእ ድማ ሕተታ - ሞት ዘይተርፈካ ሞት ተባዓት ዶ ሞት ጃጃዋት ምሟት ይሕሸኻ። ብርቱዕ ሕማም ካብ ሞት ኣይሓልፍን እዩ ከም ዝብሉ ኣቦታትና ኣይትፍራሕ። ወላ ደጊማ ከም ትሃርመካ እንዳ ፈለጥካ ተስእ፣ በእጋርካ ደው በል። ፊት ን ፊት ጠምታ፡ ኣይትፍራሕ። እንተ ገደደ ክትመውት እንደኣልካ፡ ስለዚ ሞት ንሞቱ እንዳ ተቃለስካ ብኽልተ ኣእጋርካ ደው ኢልካ ከለኻ ይሕሸካ። እመነኒ ሂወት ኣይግስሻን እዩ ወዲቅካ ኣይትድንግጸልካ ደው ኢልካ ኣይትፈርሓካ። ስለዚ ስለምንታይ ትፈርሕ። ሃዲምካ ትሕበኣሉ ቦታከ ኣሎ ድዩ። እሞ ሓንቲ ኣማራጺ ጥራይ እያ ዘላትካ፡ ብኽልተ እግርኻ ደው በል፣ ክሳዕ ብሂወት ዘለኻ ተቃለስ። እንተ ተዓወትካ፣ ጅግና ትበሃል፣ እንዳ ተቃለስካ እንተ ሞትካ ድማ ሰማእት ተባሂልካ ወትሩ ክትዝከር ኢኻ። እቲ ገምገም ባሕሪ ዶ ኣስተብሂልካሉ ትፈልጥ። ነቲ ናብኡ ዘመጸ ማይ ደጋጊሙ እዩ ዝሰዶ፡ እቲ ማይ ግን ምምጻእ ኣየቋርጽን እዩ። ንስኻ ድማ ብዘይ የገድስ ክንደይ ግዜ ወዲቅካ ምትሳእን ምቅላስን ኣይተቋርጽ። እንተ ወዲቅካ ድማ ናይ ላዕሊ ናብ ሰማይ ገጽካ ጠምት።
ንሰማይ ምስ ጠመትካ፣ ነቲ ንዕኡ ዝገበረ ድማ ምስ ዘከርካ፡ ክትስእ ሓይሊ ክትረክብ ኢኻ። ካብ ጉዕዞኻ ኣይተቋርጽ፣ ጽቡቅ ልማድካ ኣይትሕደግ፡ ብዛዕባ ሽግርካ ክትሓስብን ክትበክን ደው ኣይትበል። ተጎዓዝ፣ ድኻምካ ወላ ልዕሊ ዓቅን ኮይኑ እግርኻ ሓፍ ምባል እንተ ኣበየካ፡ ግን ተጎዓዝ። ንቅድሚት ድፋእ። ከቢዱካ ኩሉ ነገር ወላ እንተ ደርበኻዮ፡ ንተስፋ ግና ሓዛ። ኣይትደርብያ፡ ካብ ኩለን ስንቅኻ ኣብሊጽካ ተጠንቀቀላ፣ እቲ ምንታይሲ ንዓኣ ዝደርበኻላ መዓልቲ ጉዕዞኻ ከብቅዕ እዩ። ስለዚ ንተስፋ ሓዛ፡ እጥቢቅካ ሓልዋ። ክትጎዓዝ ከለኻ ተስፋ የዕንቲኻ ኣርሒቀን ክጥምታ ክትሕግዘካ እያ። ኣብቲ ግብ ዘበለ ጸልማት ኣርሒቅካ ጩራ ብርሃን ክትርኢ መነጸር ክትኮነካ እያ። ኣብቲ ደረቅ ዓቢ ምድረ በዳ፣ ብተስፋ ፍንጪ ሂወት ክትረክብ ኢኻ። ኣብቲ ነዊሕን ጸልማትን ታነል፣ ኣርሒቅካ መውጽኢ ክትር ኢ ኢኻ። ሕቆኻ ከይደክም ንተስፋ ከም ማዕጠቅ ተቀነታ። ኣእጋርካ ብምኻድ ከይደሚ እሞ ምኻድ ከይትስእን፣ ከም ሳእኒ ግበራ። ኣዕንቲኻ ምርኣይ ነዊሑና ኢለን ኢደን ከይህባ ከም መነጸር ውደያ። ተስፋ ስንቂ እያ። ተስፋ መግብኻን ማይካን ግበራ። ኣብ ኣፍካ ቃላት ትኹን፡ ኣብ ሓንጎልካ ሓሳብካ ትኹን፡ ኣብ ወረቀት ጽሕፈትካ ትኹን። ኣብ ድቃስካ ሕልምኻ ትኹን። ልብኻ ምስቲ ደም ተስፋ ትጨንጐዕ። ገጽካ ተስፋ የንጸባርቅ። ሕመረት ዘረባኻ ተስፋ ይኹን። ብዘሎ ስጋኻ ብተስፋ የስተንፍስ። ብተስፋ ተዓገስ። ብተስፋ ሰዓር። ብተስፋ ልዕል በል። እንተ ጉሃኻ ንተስፋ ኣይትሕደጋ። እንተ ተሰዓርካ እሞ ኣጽዋርካ እንተ ተመንጠልካ፣ ንተስፋ ኣብ ውሽጢኻ ሕብኣያ። እንተ ሰኣንካ እንተ ጠመኻ፣ ንተስፋ ኣይትሽጣን ኣይትለውጣን። ተስፋ ካብ ብሩርን ወርቅን ትኸብር፣ ካብ ዕንቁን ብዙሕ ገንዘን ትበልጽ እያ። ዝኾነ እንተ ኾነ፣ ዝመጸ እንተ መጸ፣ ዝኸደ እንተ ኸደ፡ ዝወረደ እንተ ወረደ፡ ዝኸፈኣ እንተ ኸፈአ፡ አረ እዝዩ እንተ ጸልመተ፣ ንተስፋ ሓዛ። እቲ ምንታይሲ ተስፋ ነገር ኣይኮነትን ተስፋ ኣካል ኣለዋ፣ የሱስ እቲ ተስፋ ኽብሪ ንሱ እዩ ኣካላ።

38 views0 comments

Recent Posts

See All