Beach at Sunset

ይሁዳ 1:3

"ኣቱም ፍቁራተይ፡ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓንና ብዅሉ ቕንኣት ክጽሕፈልኩም ምስ ደሌኹ፡ በታ ሓንሳእ ንቕዱሳት እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ኽመኽረኩም፡ ናይ ግዲ ዀነኒ።"

 
Rock Maze

ኣገደስቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሕቶታት

መጽሓፍ ቅዱሳዊ መልሲ

ዘመኑ ዘመነ መሳፍንቲ ስለ ዝኮነ፣ ሰብ ድላዩ ዝምህረሉ ዘመን እዩ። ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ፍልሳፍናታት ቀስ እንዳ በሉ ናብታ ማሕበሩ ይኣትው ኣለው። ኣብዚ ዓምዲ ኣገደስቲ ሕቶታትን መጽሓፍ ቅዱሳዊ መልስታትን ክቀርቡ እዮም። Read on, and enjoy.